Fabriker
Tillbaka

Projektering av en produktionsanläggning skiljer sig ofta markant från projektering av en bostad. Man lägger större vikt vid själva produktionsprocessen, ofta på bekostnad av den estetiska utformningen. Kanske behövs det ett visst flöde genom fabriken för att optimera produktionen. Vissa ytor och tekniska krav är givna. De styr planlösningen

och är de uppfyllda tenderar man att nöja sig med det. Tyvärr händer det att en kund kontaktar arkitekten för att "få lite fason" på utsidan, när alla andra byggnadstekniska lösningarna redan är bestämda.

Bra arkitektur skapar bra image för ett företag, bidrar till trivseln och därmed produktiviteten. För att få en optimal lösning, både arkitektoniskt och produktionsmässigt, är det viktigt att arkitekten kommer in i ett tidigt skede i projekteringsprocessen.

Arkitektur & Design har ritat fabriksbyggnader med enbart produktionsinriktning,

fabriksbyggnader för enmansföretag där fokus legat på total översikt av hela anläggningen, samt byggnader där man lade stor vikt vid både de anställdas och kundernas trivsel med representativa lokaler och intressant arkitektur.